برچسب زنی گوشت و عوامل مؤثر بر تقاضای آن در شهر تهران

نویسندگان

چکیده

چکیده
افزایش آگاهی مصرف کنندگان در بحث سلامت، امنیت و بهداشت مواد غذایی از سویی و از سوی دیگر، توجه و الزام تولید کنندگان به ارائه مشخصات تغذیه‌ای کالا سبب شده-اند که امروزه توجه به بحث برچسب زنی ، به‌ویژه درکشور های توسعه یافته، مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر نیز به بررسی نقش عوامل مؤثر بر توجه مصرف کنندگان گوشت بسته‌بندی شده در شهر تهران به اطلاعات برچسب شده و دارای نشان تجاری (برند) می‌پردازد. اطلاعات نمونه به روش پیمایشی از طریق تکمیل پرسش‌نامه برای یک نمونه 150 نفری و با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای در بهار سال 1390 به دست آمد. از آنجا که دو متغیر وابسته مورد بررسی، شامل توجه به اطلاعات برچسب شده و توجه به نشان تجاری متغیرهایی کیفی و چند طبقه‌ای‌اند، به منظور تحلیل اطلاعات، از الگوی لوجیت چندجمله‌ای (رتبه‌ای) استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که اثر متغیرهای سطح تحصیلات و محل سکونت بر متغیر وابسته توجه به اطلاعات برچسب شده مثبت ومعنی‌دار و اثر متغیر بعد خانوار منفی و معنی‌دار است. درآمد، قیمت و تحصیلات اثر مثبت و معنی داری برمتغیر وابسته توجه به نشان تجاری و متغیر بعد خانوار اثر منفی و معنی دار بر این متغیر داشته‌اند. براساس نتایج به دست آمده، آموزش و اطلاع رسانی درمناطق جنوبی شهر تهران و همچنین تعدیل قیمت‌ها، با استفاده از روشهای گوناگون، عوامل مؤثری در جهت افزایش توجه مصرف‌کنندگان به
نشان های تجاری‌اند.

طبقه بندی JEI: Q11,Q13,Q14
کلیدواژه‌ها:
برچسب زنی، الگوی لوجیت چندجمله ای، بازاریابی، گوشت

عنوان مقاله [English]

Meat Labeling and Factors Affecting its Demand in Tehran

نویسندگان [English]

  • R. Moghaddasi
  • Z. Shavandi
  • A. Kiani Rad
چکیده [English]

Abstract
Because of increasing in consumer awareness about health, safety and food hygiene, and requiring manufacturers to provide the nutritional profile of the product in labeling issue, especially in developed countries, labeling should be considered. So, the present study in dedicated to the investigate factors affecting consumer in packaged meat in Tehran has been allocated to the information label and brand .Sample data through a survey is achieved with a questionnaire to a sample of 150 persons, and referring to the chain stores in the spring of 2011. Since the two dependent variables (attention to the tagged information and brand) are qualitative and classified variables, in order to analyze the information, polynomial logit model is used. The results showed that the effect of educational level and location variables on attention to the label information is positive and significant but the effect of family size is negative and significant .Income, Price, education level showed positive and significant effect on the attention to the brand. However, the family size variable has significant negative effect on it. Based on the results, informing and training of people in the southern areas of Tehran and also price adjustment by using different methods, can be effective factors to increase consumer interest in brands.
JEL Classification: Q11, Q13, Q14

Keywords:
Labeling, Polynomial Logit Model, Marketing, Meat