ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگور در دو مسیر تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملایر

نویسندگان

چکیده

با گذار از کشاورزی سنتی و افزایش تولید محصولات کشاورزی موضوع بازاریابی اهمیت فزاینده‌ای یافته است. هزینه‌های بازاریابی در قیمت پرداختی مصرف‌کننده و قیمت دریافتی تولیدکننده تأثیر می‌گذارد و کاهش آن موجب بالارفتن رفاه کل جامعه می‌شود. هدف این مطالعه ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگوردر دو حالت تازه‌خوری و خشکبار در سال زراعی 1389 -90 در شهرستان ملایر استان همدان است. نمونه مورد بررسی متشکل از 379 نفر کشاورز انگورکار، 14 عمده‌فروش و 60 خرده‌فروش است. در این راستا، مقادیر حاشیه بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی درحاشیه بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و کارایی بازاریابی محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که مسیر عمده بازاررسانی انگور تازه‌خوری و خشکبار آن به-تـرتیـب متشـکل از «تـولیـدکننـده- خـریـدارمحلـی- خـرده‌فـروش» و «تـولیدکننده- عمده‏فروش- خرده‌فروش» است. همچنین سود خالص کشاورز به ازای هر کیلوگرم خشکبار بیشتر از هر کیلوگرم انگور است. از طرفی، حاشیه بازاریابی در منطقه مورد بررسی بالاست و حاشیه خرده‌فروشی بیش از حاشیه عمده‌فروشی می‌باشد. نتایج محاسبه کارایی نیز نشان داد که مسیرهای عمده بازاررسانی کارایی مناسبی ندارند.
طبقه بندی JEL : Q13, L11, L66

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Marketing Channel of Fresh Grape and Raisin in Malayer County

نویسندگان [English]

  • Z. Lotfaliyan
  • A. Yousef
  • A.M. Amini
چکیده [English]

In the transition of traditional agriculture and increasing the production, agricultural marketing has become increasingly important. Marketing costs influences the consumer and producers prices and total welfare. The main objective of this study is to evaluate the marketing channel of grape in both the fresh and raisin in Malayer County, Hamedan province in 2010-2011. Therefore, the marketing margin, the share of marketing agents, the marketing cost coefficient and the marketing efficiency was calculated and analyzed.The study sample consisted of 379 farmers, 14 wholesale and 60 retailers. The main marketing channels of fresh grape and raisin are "producer- local dealer- retailer" and "producer-wholasaler- retailer". The results show that the sale profit of raisin is more than fresh grape. Furthermore, in the most of the channels, marketing margin and inefficiency are high and retailer margin is more than wholesaler margin. According to the results of estimation of efficiency, the main marketing channels have no suitable efficiency.
JEL Classification: Q13, L11, L66
Keywords:
Marketing Margin, Marketing Efficiency, Grape, Raisin, Malayer County