بررسی عوامل کیفی مؤثر بر قیمت قارچ‌های خوراکی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران)

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مطالعه با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی به شناسایی مؤلفه‌های کیفی مؤثر بر قیمت قارچ‌های خوراکی پرداخته شد. به این منظور، از طریق تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری، اطلاعات 148 خانوار منطقه شش شهرداری تهران جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد متغیرهای سفیدی قارچ، دارا بودن بسته‌بندی، اندازه ساقه و نوع قارچ با تأثیر مثبت و معنی‌دار و متغیرهای گوشتی‌بودن قارچ و پوسیدگی با تأثیر منفی و معنی‌دار بر قیمت قارچ مؤثرند. با توجه به نتایج، زمینه‌سازی برای ایجاد واحدهای تولیدی در نزدیکی بازار مصرف، استفاده از ابزارهای بازاریابی مناسب نظیر بسته‌بندی و گرایش به تولید قارچ دکمه‌ای به فعالان این عرصه پیشنهاد شد.
طبقه‌بندیJEL: Q10، Q12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Qualitative Factors on the Price of Edible Mushrooms (Case Study: District Six of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • M. Ghorbani
  • S. Torabi
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is identification of effective qualitative factors on the price of edible mushrooms using Logit model. Therefore, data were gathered by interview and questionnaire completion from 148 households of district six of Tehran municipality. The results showed that some variables including whiteness of mushrooms, package, stem size, and mushroom type are positively influencing the mushroom price, while thickness and rot of mushroom are negatively and significantly influencing the price of mushroom. According to the results, making manufacturing units near consumption market, using proper marketing instruments, including packaging and tendency to produce button mushroom were recommended to the practitioners of this field.

JEL Classification: Q10, Q12

Keywords:
Logit Model, Tehran, Mushroom, Price