نویسنده = فاطمه رستگاری پور
بررسی مزیت نسبی و ارزیابی اقتصادی کشت خالص و مخلوط لگومینه و غلات (مطالعه موردی: شهرستان شیروان)

دوره 23، شماره 3، آذر 1394، صفحه 211-233

10.30490/aead.2015.59009

فاطمه رستگاری پور؛ ابوالفضل توسلی؛ احمد قنبری؛ محمود صبوحی


تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-16

10.30490/aead.2009.58824

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور