کلیدواژه‌ها = عرضه
تخمین تابع عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی حوضه آبریز هیرمند

دوره 31، شماره 2، مهر 1402، صفحه 29-55

10.30490/aead.2023.358228.1428

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی


بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 221-249

10.30490/aead.2011.58774

ناصر شاهنوشی؛ محمد بخشوده؛ علی فیروز زارع؛ یداله آذرین فر؛ افسانه نیکوکار