نویسنده = ناصر شاهنوشی فروشانی
بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه وتره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 155-184

10.30490/aead.2015.58957

راضیه محمدی پور؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ آرش دوراندیش؛ لیلی ابوالحسنی


آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای کشاورزی و صنایع غذایی

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 35-58

10.30490/aead.2013.58708

زهرا نعمت الهی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ عذرا جوان بخت؛ محمود دانشور کاخکی


شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 71-100

10.30490/aead.2013.58679

سارا یزدان بخش؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ حسین کارشکی؛ آرش دوراندیش


کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 101-124

10.30490/aead.2011.58779

میترا ژاله رجبی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور؛ علی فیروز زارع