نویسنده = غلامرضا سلطانی
بهره‌برداری بهینه از مخزن سد درودزن با تأکید بر بهره‌وری آب کشاورزی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 25-55

10.30490/aead.2017.59052

محمدحسن طرازکار؛ منصور زیبایی؛ غلامرضا سلطانی


قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 61-91

10.30490/aead.2007.58892

هرمز اسدی؛ غلامرضا سلطانی؛ جواد ترکمانی


تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 167-202

10.30490/aead.2007.58904

محمود صبوحی؛ غلامرضا سلطانی؛ منصور زیبایی؛ جواد ترکمانی