نویسنده = ماندانا طوسی
بررسی رفتار قیمتی در بازار تولید مرغ ایران

دوره 20، شماره 3، آذر 1391، صفحه 211-227

زهرا اردکانی؛ ماندانا طوسی


بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 47-68

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی؛ کوهسار خالدی


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 19-42

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی صنعتی ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1388، صفحه 135-154

ماندانا طوسی؛ مریم اردستانی