نویسنده = محمد چیذری
اندازه‌گیری بهره‌وری تحقیقات در بخش کشاورزی با تأکید بر جایگاه ایران در گروه کشورهای درحال‌توسعه

دوره 24، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-69

10.30490/aead.2016.59032

عادله اسمعیلی دستجردی پور؛ محمد چیذری؛ محمد توسلی؛ حسن صدیقی


اهمیت مهارت های مدیریت مزرعه از دیدگاه گندمکاران شهرستان تفرش

دوره 17، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 99-114

10.30490/aead.2009.126315

ابولحسن یعقوبی؛ محمد چیذری؛ غلامرضا پزشکی راد؛ سعید فعلی


عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی در شهرستان نهاوند

دوره 14، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 61-84

10.30490/aead.2006.58915

امید نوروزی؛ محمد چیذری