نویسنده = علیرضا کرباسی
تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-16

10.30490/aead.2009.58824

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور