نویسنده = محمود دانشور
بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 23-50

10.30490/aead.2013.58677

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ مجتبی مجاوریان؛ محمد قربانی


بررسی تأثیر به‌کارگیری دانش‌آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره‌وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی

دوره 20، شماره 3، آذر 1391، صفحه 89-112

10.30490/aead.2012.58701

ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ محسن تبرایی؛ مهدی شعبان‌زاده؛ محمدکاظم اکبری


بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 79-108

10.30490/aead.2011.58758

مریم مقیمی؛ ناصر شاهنوشی؛ شهناز دانش؛ بیت اله اکبری مقدم؛ محمود دانشور


کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 101-124

10.30490/aead.2011.58779

میترا ژاله رجبی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور؛ علی فیروز زارع