کلیدواژه‌ها = کود شیمیایی
آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج)

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 43-62

10.30490/aead.2017.59075

فاطمه کشیری کلایی؛ سیدعلی حسینی یکانی؛ محبوبه اسپانلو


اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم

دوره 14، شماره 3، آذر 1385، صفحه 121-134

10.30490/aead.2006.58910

حسن کریم زادگان؛ امید گیلانپور؛ سیدابوالقاسم میرحسینی