کلیدواژه‌ها = رفاه
بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 79-108

10.30490/aead.2011.58758

مریم مقیمی؛ ناصر شاهنوشی؛ شهناز دانش؛ بیت اله اکبری مقدم؛ محمود دانشور