کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تأثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 251-284

10.30490/aead.2022.354555.1334

کوهسار خالدی؛ مریم اردستانی