کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تأکید بر ریسک درآمدی: مطالعه موردی دهستان روشن‌آباد شهرستان گرگان

دوره 30، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-25

10.30490/aead.2022.329875.1150

مرضیه امین روان؛ سیدمجتبی مجاوریان؛ سید علی حسینی یکانی؛ رامتین جولایی؛ داوید ویاجی