نویسنده = مریم اردستانی
تأثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 251-284

10.30490/aead.2022.354555.1334

کوهسار خالدی؛ مریم اردستانی


بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‏بریده در ایران و کشورهای عمده صادرکننده

دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 111-124

محسن شوکت فدائی؛ محمد خالدی؛ مریم سروری؛ مریم اردستانی


بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 47-68

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی؛ کوهسار خالدی


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 19-42

مریم اردستانی؛ ماندانا طوسی


بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی صنعتی ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1388، صفحه 135-154

ماندانا طوسی؛ مریم اردستانی