نویسنده = احمد فتاحی
سنجش تغییرات ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان خیار وارداتی در فدراسیون روسیه

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 231-254

10.30490/aead.2022.355005.1354

احمد فتاحی اردکانی؛ محمد رضوانی؛ یدالله بستان؛ فاطمه سخی


شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شیر در خانوارهای شهری و روستایی ایران

دوره 29، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 87-108

10.30490/aead.2021.319195.1117

احمد فتاحی اردکانی؛ فاطمه سخی؛ یدالله بستان؛ محمد رضوانی


امکان سنجی طراحی الگوی بیمه درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 135-152

10.30490/aead.2019.85227

نازنین گشتاسبی؛ احمد فتاحی؛ مسعود فهرستی