کلیدواژه‌ها = ARDL
برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-41

10.30490/aead.2017.59074

حامد رفیعی؛ مجید محمدی؛ عمران طاهری ریکنده؛ صابر کلهری


بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 63-80

10.30490/aead.2017.59076

ساسان اسفندیاری؛ احسان سپهوند؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-60

محمود صبوحی؛ سیدمحمد فهمیمی فرد؛ سیداحمد محدث


بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 95-114

حبیبه شرافتمند؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ علی اکبر باغستانی