نویسنده = محمود صبوحی
مقایسه سیاست‏های کاهش برداشت آب و افزایش راندمان آبیاری: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 227-259

10.30490/aead.2020.275765.1040

شجاعت زارع؛ حمید محمدی؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سید احمد محدث حسینی


مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 41-77

10.30490/aead.2017.59085

هادی رفیعی دارانی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی؛ محمود صبوحی


بررسی مزیت نسبی و ارزیابی اقتصادی کشت خالص و مخلوط لگومینه و غلات (مطالعه موردی: شهرستان شیروان)

دوره 23، شماره 3، آذر 1394، صفحه 211-233

10.30490/aead.2015.59009

فاطمه رستگاری پور؛ ابوالفضل توسلی؛ احمد قنبری؛ محمود صبوحی


بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-60

10.30490/aead.2012.58727

محمود صبوحی؛ سیدمحمد فهمیمی فرد؛ سیداحمد محدث