نویسنده = محمدرضا کهنسال
اثرتنوع‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهرمشهد)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 31-49

10.30490/aead.2018.73546

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال


مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 41-77

10.30490/aead.2017.59085

هادی رفیعی دارانی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی؛ محمود صبوحی


بررسی تمایل به مشارکت گندم‌کاران شهرستان مشهد در طرح‌های جدید بیمه محصولات کشاورزی

دوره 23، شماره 3، آذر 1394، صفحه 135-159

10.30490/aead.2015.59006

الهه اعظم اعظم رحمتی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی


تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 131-151

10.30490/aead.2013.58692

محمدرضا کهنسال؛ علی اکبر سروری


عوامل مؤثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی

دوره 20، شماره 3، آذر 1391، صفحه 113-134

10.30490/aead.2012.58702

سهیلا پوریزدیان؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی


الگوی شبیه‌سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 23-39

10.30490/aead.2007.58890

محمدرضا کهنسال؛ سید صفدر حسینی