دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 108، اسفند 1398، صفحه 1-250 
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت‏ها در این حوزه

صفحه 1-19

10.30490/aead.2020.121122

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ آرش دوراندیش؛ حمیدرضا طاهرپور؛ عباس غفاری