نویسنده = منصور زیبایی
ارزش‌گذاری بهبود کیفیت گوشت مرغ از دیدگاه مصرف‌کنندگان در شیراز

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 143-169

10.30490/aead.2020.258008.1002

صمد عرفانی فر؛ محمد بخشوده؛ منصور زیبایی


بهره‌برداری بهینه از مخزن سد درودزن با تأکید بر بهره‌وری آب کشاورزی

دوره 24، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 25-55

10.30490/aead.2017.59052

محمدحسن طرازکار؛ منصور زیبایی؛ غلامرضا سلطانی


مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن)

دوره 24، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-47

10.30490/aead.2016.59021

آذر شیخ زین الدین؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی


تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 81-110

10.30490/aead.2010.58814

سید علی حسینی یکانی؛ منصور زیبایی


نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران

دوره 16، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-19

10.30490/aead.2009.58853

امیر دادرس مقدم؛ منصور زیبایی


بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 103-124

10.30490/aead.2008.58880

رویا محمد زاده؛ منصور زیبایی؛ محمد بخشوده


تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 167-202

10.30490/aead.2007.58904

محمود صبوحی؛ غلامرضا سلطانی؛ منصور زیبایی؛ جواد ترکمانی