نویسنده = اسماعیل پیش بهار
شناسایی مسائل و مشکلا ت قانون خرید تضمینی گندم : مطالعه موردی استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

10.30490/aead.2021.354851.1343

اسماعیل پیش بهار؛ رویا فردوسی


کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-90

10.30490/aead.2019.91242

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ اسماعیل پیش بهار


محاسبة نسبت بهینة پوشش ریسک در بازار آتی برای نهادة وارداتی کنجالة سویا

دوره 25، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 21-35

10.30490/aead.2018.60992

اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه عبدالکریم صالح؛ قادر دشتی


اندازه‏گیری اثر عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-165

10.30490/aead.2018.60998

ابراهیم جاودان؛ اسماعیل پیش بهار؛ جعفر حقیقت؛ رسول محمد رضایی


بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب‌زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل

دوره 25، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 219-240

10.30490/aead.2017.59072

اسماعیل پیش بهار؛ سید عرقان کهنه پوشی؛ جواد حسین زاد؛ سحر عابدی


بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-17

10.30490/aead.2013.58706

اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رحیم ظهوری کهنموئی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


رابطه بین کارایی فنی و اندازه واحدهای مرغداری شهرستان سنقر و کلیایی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-106

10.30490/aead.2012.58729

قادر دشتی؛ سمیه یاوری؛ اسماعیل پیش بهار؛ باب اله حیاتی