نویسنده = محمد بخشوده
برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران

دوره 25، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 75-94

10.30490/aead.2017.59066

صمد عرفانی فر؛ محمد بخشوده؛ عبدالرسول شیروانیان


بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 221-249

10.30490/aead.2011.58774

ناصر شاهنوشی؛ محمد بخشوده؛ علی فیروز زارع؛ یداله آذرین فر؛ افسانه نیکوکار


بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 125-146

10.30490/aead.2011.58780

زکریا فرج زاده؛ محمد بخشوده


بررسی اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب با تأکید بر بخش کشاورزی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 103-124

10.30490/aead.2008.58880

رویا محمد زاده؛ منصور زیبایی؛ محمد بخشوده


بررسی پیوستگی بازارهای داخلی و جهانی گندم در ایران

دوره 15، شماره 3، آذر 1386، صفحه 97-118

10.30490/aead.2007.58887

مریم صحراییان؛ محمد بخشوده