نویسنده = زکریا فرج زاده
بهینه‌یابی واردات و تولید گوشت قرمز ایران بأ تأکید بر پایداری منابع آب

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 29-56

10.30490/aead.2022.353102.1294

فاطمه فتحی؛ آذر شیخ زین الدین؛ زکریا فرج زاده


اولویت‌بندی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-20

10.30490/aead.2021.342645.1226

مریم احسانی؛ زینب شکوهی؛ زکریا فرج زاده


اثر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده کشاورزی ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-30

10.30490/aead.2020.305725.1093

زهرا ملکوتی خواه؛ زکریا فرج زاده


تحلیل تقاضای پویای حمل‌ونقل گوجه‌فرنگی و برنج از استان بوشهر

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 19-38

10.30490/aead.2012.58726

سید نعمت اله موسوی؛ فرامرز اژدری؛ زکریا فرج زاده


بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 125-146

10.30490/aead.2011.58780

زکریا فرج زاده؛ محمد بخشوده


تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 69-98

10.30490/aead.2010.58793

زکریا فرج زاده؛ عبدالکریم اسماعیلی