کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران

دوره 29، شماره 3، آذر 1400، صفحه 209-237

10.30490/aead.2021.352428.1279

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ سید صفدر حسینی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و رفاه اقتصادی: مطالعه موردی دشت همدان- بهار

دوره 29، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 249-292

10.30490/aead.2021.352780.1288

فاطمه معززی؛ سید حبیب الله موسوی؛ غلامرضا یاوری؛ مهرداد باقری


تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 25-48

10.30490/aead.2020.262222.1005

سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ سامان ضیایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ احمدعلی کیخا


واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 169-204

10.30490/aead.2020.278322.1044

علی اصغر کلباسی اصفهانی؛ سیدمهدی میردامادی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ فرهاد لشگر آرا